พม่า

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน

เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์ชเวดากอง - วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนชเวตาเลียว - พระไจ๊ปุ่น - เจดีย์เยเลพญา - พระนั่งหงาทัตจี • พระนอนตาหวาน

ราคาเริ่มต้น 8,999.-
 • 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 4 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน

พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ - วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรม มายันจี – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – สะพานไม้สักอูเบ็ง - รjวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุน

ราคาเริ่มต้น 15,990.-
 • 20 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
 • 9 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระใหญ่หงาทัตจ

ราคาเริ่มต้น 11,990.-
 • 4 พ.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567
 • 10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
 • 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
 • 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
 • 4 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567

เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

พระนอนตาหวาน - พระนั่งหงาทัตจี - เจดีย์โบตา ทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์ชเวดากอง - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุมุเตา - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระธาตุอินแขวน

ราคาเริ่มต้น 8,999.-
 • 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 4 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567

แสดง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ