dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

Travel insurance   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

898 อาคาร เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1.1 ข้อตกลงคุ้มครอง : วงเงินคุ้มครองต่อผู้เดินทาง 1 คน, ต่อ การเดินทาง 1 เที่ยว

1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน 2,000,000.00 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 500,000.00 บาท
3.ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 200,000.00 บาท

1.2 ข้อตกลงคุ้มครอง:วงเงินคุ้มครองต่อผู้เดินทาง 1 คน, ต่อ การเดินทาง 1 เที่ยว

1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน 1,000,000.00 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 500,000.00 บาท
3.ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 200,000.00 บาท

1.3 ข้อตกลงคุ้มครอง:วงเงินคุ้มครองต่อผู้เดินทาง 1 คน, ต่อ การเดินทาง 1 เที่ยว

1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน 500,000.00 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 500,000.00 บาท
3.ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 200,000.00 บาท

1.4 ข้อตกลงคุ้มครอง:วงเงินคุ้มครองต่อผู้เดินทาง 1 คน, ต่อ การเดินทาง 1 เที่ยว

1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน 200,000.00 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 100,000.00 บาท
3.ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 200,000.00 บาท

ผู้รับประโยชน์:ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยของแต่ละคน

ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึงระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดตามโปรแกรม การท่องเที่ยว ทั้งนี้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน / เบี้ยประกัน / คน / การเดินาง 1 เที่ยว

กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ( Domestic) ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ( Inbound) ระยะเวลาการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์และเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเองหรือเที่ยวด้วยตนเองก่อนหรือหลังจากกำหนดการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือออกจากประเทศไทยนั้นให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสำคัญ

กรณีเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการ เดินทางท่องเที่ยว หมายถึง ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้โดยผู้ถิอกรมธรรม์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเองหรือเที่ยวด้วยตนเองก่อนหรือหลังจากกำหนดการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์

การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบก่อนการเดินทาง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ใม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัย

การขยายความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนนี้ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาการเล่น หรือ แข่งกีฬาอันตราย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (เอกสารแนบท้าย อ.บ.3)

ข้อตกลงพิเศษ การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability) ของบุคคลผู้เอาประกันภัย บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งบุคคลผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายตามจำนวนที่เสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเนื่องจาก
- การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลใด ๆ
- การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยอุบัติเหตุของบุคคลใด ๆ

การจำกัดความรับผิด บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคนไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์และตามจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้จำนวนเงินความรับผิดรวมสูงสุดจะต้องไม่เกิด จำนวนเงิน 150,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน เอกสารแนบท้ายแทนส่วนเงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยใช้บังคับตามเดิม

   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176